روسیه، پهناورترین کشور جهان است که با اقیانوس منجمد شمالی، اقیانوس آرام شمالی، دریای بالتیک و دریای خزر مرز مشترک…